Istorija

Mokymasis – tarytum kalvos pylimas. Jeigu aš sustoju, kai kalvos viršūnei tetrūksta vienos pintinės žemių, tas sustojimas priklauso nuo manęs, arba, jeigu aš tik pradedu ir tesu išpylęs vieną pintinę žemių, tačiau stengiuosi kopti aukštyn, tai tas kopimas priklauso nuo manęs.(Konfucijus)

1997-1998 m. m. dvi pirmos (X ir XII) suaugusiųjų mokymo klasės buvo įkurtos Mikalojaus Daukšos vidurinėje mokykloje. Mokėsi 38 mokiniai. Dirbo 14 mokytojų. Išleista pirmoji abiturientų laida: brandos atestatus gavo 32 suaugusieji.

1998-1999 m. m. suaugusiųjų buvo trys klasės: X, XI, XII. Mokėsi 48 mokiniai. Dirbo 15 mokytojų. Brandos atestatus gavo 9.

1999-2000 m. m. mokinių daugėja: IX-XII klasėse mokėsi 78 suaugusieji. Dirbo 14 mokytojų. Brandos atestatus gavo 27 mokiniai.

2000-2001 m. m. VIII-XII klasėse mokėsi 109 mokiniai. Juos mokė 20 mokytojų. Pradėtas profilinis mokymas: įvesti humanitarinis ir realinis profiliai. Vidurinį išsilavinimą gavo 23 mokiniai. Vykdytas projektas, kurį rėmė Švietimo ir mokslo ministerija „Suaugusiųjų mokymosi ypatumai“.

Nuo 2001 m. prasideda savarankiška Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro veikla, todėl 2001 metai yra centro įkūrimo metai. Kaip atskira institucija veikė M. Daukšos pagrindinėje mokykloje ir naudojosi jos materialine baze, mokomaisiais kabinetais, vadovėlių ir mokymo priemonių fondais. Centro bendruomenė sukūrė savo emblemą ir vėliavą. Įstojo į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociaciją. VIII-XII klasėse mokėsi 137 mokiniai. Juos mokė 24 mokytojai. Brandos atestatus gavo 23 mokiniai. Be pagrindinių dalykų suaugusieji turėjo galimybę lankyti kompiuterinio raštingumo pagrindų kursus, dailės studiją. Laimėtas projektas „Mokyklų bendruomenių informavimas NATO ir saugumo klausimais“.

2002-2003 m. m. mokėsi 139 mokiniai. Iš viso dirbo 23 mokytojai. Brandos atestatus gavo 34 abiturientai. Vykdoma ARKS - sugrįžtančiųjų į mokyklos suolą“ programa. Jos tikslas – sudaryti sąlygas įvertinti išsilavinimo spragas, ugdyti nuolatinio mokymosi poreikį, lavinti pilietiškumo įgūdžius. Centro bendruomenė išplėtė savo veiklą už mokyklos ribų. Dalyvavo įvairiose rajono dailės parodose, dailės olimpiadoje, respublikiniame konkurse „Moksleiviai prieš AIDS“, suaugusiųjų švietimo savaitėje „Švietimas ir socialinė atskirtis“. Šiaurės ir Baltijos šalių konferencijose Gioterburge (Švedija): joje numatyta tolesnė suaugusiųjų švietimo veikla, bendradarbiaujant šių šalių institucijoms; taip pat tarptautinėje konferencijoje Rygoje (Latvija) „Arčiau žmogaus – suaugusiųjų mokymasis kitaip“, tarptautiniame simpoziume Regene (Vokietija) „Informacija, gairės ir paslaugos kaip svarbiausia suaugusiųjų švietimo Europoje užduotis“.

2003-2004 m. m. septyniose klasėse mokėsi 186 mokiniai, kuriuos mokė 22 mokytojai. Bendrąjį vidurinį išsilavinimą įgijo 26 abiturientai. Skatinami specifiniai mokinių gabumai, ypač meno srityje. Lankomos parodos, rengiamos SMC lankytojų individualios parodos, dalyvaujama įvairiuose rajono ir šalies renginiuose, olimpiadose. Rajoninėse rusų kalbos, istorijos olimpiadose buvo užimtos prizinės vietos, o respublikinėje istorijos olimpiadoje SMC mokinys tapo laureatu. 17 mokinių grupė dalyvavo respublikiniame vertimų iš rusų kalbos konkurse. Plėtėsi neformaliojo švietimo veikla: dailės studija, komunikacijos pagrindų mokymas pagal ARKS programą, organizuoti anglų kalbos, vokiečių kalbos, kompiuterinio raštingumo kursai, valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai. Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje Bamberge (Vokietija) „Europa eina į Bambergą“. Užmegzti ryšiai su Švedijos Falbenbergo, Vokietijos Selbės, Latvijos Talsi suaugusiųjų mokymo bei švietimo centrais. Bendradarbiaujama su Vokietijos Bavarijos, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Parengtas tarptautinis projektas „Tęstinio mokymosi motyvacijos reikmių įsisąmoninimas ir jų skatinimo priemonės“, paremtas ES SOCRATES, respublikinis projektas „Mokykla ir pilietinė visuomenė“, paremtas Švietimo kaitos fondo.

2004-2005 m. m. plėtėsi suaugusiųjų mokymo centro veikla. Mokėsi 259 mokiniai. Brandos atestatus gavo 35 mokiniai. Mokė 24 mokytojai. Pradėtas vykdyti vidaus auditas. Vykdytas projektas „Mokykla ir pilietinė visuomenė“. Tęsiamas tarptautinis SOCRATES GRUNDTVIG 2 projektas „Tęstinio mokymosi/motyvacijos reikmių įsisąmoninimas ir jų skatinimo priemonės", taip pat dviejų metų projektai „Suaugusiųjų švietimas ir nevyriausybės organizacijos Kėdainių rajono savivaldybėje“, „Naudinga praktika: europietiškumo skatinimas per kalbos mokymąsi“. Abu projektai paremti Kėdainių savivaldybės. A.Mončio vardo vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų konkurse „Mitinės būtybės“ SMC mokinė tapo laureate. Pradėta ruoštis persikėlimui į atskiras suaugusiųjų mokymo centro patalpas.

2005-2006 m. m. devyniose klasėse mokėsi 212 mokinių. Dauguma jų pasirinko neakivaizdinę mokymosi formą. Dirbo 26 mokytojai. Brandos atestatus gavo ir vidurinį išsilavinimą įgijo 40 mokinių. Tęsiama ilgalaikė projektinė veikla. Aktyviai ruoštasi persikėlimui į naujas patalpas: rengiami mokomieji kabinetai, biblioteka, informacinis centras. Pagyvėjo SMC bendradarbiavimas su įmonėmis, darbo birža ir kt. Mokiniai dalyvavo Dailės muziejaus, Kėdainių krašto muziejaus organizuojamuose renginiuose, eksponavo savo meno darbus. Buvo apdovanoti padėkos raštais.

2006-2007 m. m. pradėti naujose SMC patalpose. Aštuoniose klasėse mokėsi 212 mokinių. Dauguma jų pasirinko neakivaizdinę mokymosi formą. Dirbo 26 mokytojai. Brandos atestatus gavo ir vidurinį išsilavinimą įgijo 45 mokiniai. Tęsiama ilgalaikė projektinė veikla. Įrengta biblioteka, informacinis centras. Pradėti įgyvendinti nauji projektai: tai ES Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerystės projektai „Europos Sąjungos šalių tautiniai panašumai ir skirtumai“, „Besimokančiųjų mokymosi gabumai/galimybės”. Tęsiamas SMC bendradarbiavimas su įmonėmis, darbo birža ir kt. Atlikti tyrimai: „Kėdainių rajono suaugusiųjų gyventojų mokymosi ir švietimosi poreikiai“, „Neakivaizdinio mokymosi organizavimas“, “Kas trukdo mokytis?“.

2007-2008 m. m. mokėsi 228 mokiniai. Juos mokė 22 mokytojai. Brandos atestatai įteikti 43 mokiniams. Suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė aktyviai dalyvavo įvairiuose vietos, šalies, tarptautiniuose projektuose. 2008 m. Centre organizuoti ciklo „Arčiau knygos“ renginiai, skirti aktyvaus bendravimo su knyga metams.

2008-2009 m. m. mokėsi 237 suaugusieji. Juos mokė 23 mokytojai. Išleista aštuntoji Lietuvos tūkstantmečio abiturientų laida. 2008 metais Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurse Centras pripažintas nugalėtoju. Teikiama profesinio informavimo ir konsultavimo paslauga. Pradėtas nuotolinis mokymas. Dalyvauta projekte „Veiksmo savaitė 2009“. Pradėtas įgyvendinti dviejų metų renginių-susitikimų ciklas „Prasmingos valandos“. 2009 m. išleista knyga „Čia ir dabar“ apie Kėdainių suaugusių jų mokymo centro kasdienybę ir šventes, projektinę veiklą. Leidinys skirtas Lietuvos tūkstantmečiui.

2009- 2010 m. m. mokėsi 219 mokinių. Juos mokė 22 mokytojai. Brandos atestatai įteikti 32 suaugusiesiems. 2009 m. Centro direktoriaus Dangiro Kačinsko veikla įvertinta Lietuvoje. Jis išrinktas Metų andragogu. Organizuotos pažintinės ir pramoginės kelionės, vykdyta edukacinė veikla. Įgyvendintas renginių-susitikimų ciklas „Prasmingos valandos“. Dalyvauta maisto banko akcijose „Didingi darbai ne mums, darykime mažus darbus su didele meile“, susitelkta bendrystei su Kėdainių krašto žmonėmis, audžiant trispalvę juostą, simbolizuojančią mūsų tautos laisvę ir nepriklausomybę. Direktoriaus Dangiro Kačinsko iniciatyva 2010 m. įkurta Centro svečių fotografijų galerija.

2010-2011 m. m. Centras mokinius pasitiko renovuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis – jaukus, šviesus, modernus. Bibliotekoje pradėta diegti MOBIS sistema. Mokėsi 259 mokiniai. Dirbo 26 mokytojai. Centre dirba socialinė pedagogė ir psichologė. Direktoriaus pavaduotojai Olgai Zaborskienei suteikta II-oji vadybinė kategorija. Pradėtas modulinis mokymas. Organizuotos pažintinės ir pramoginės kelionės, vykdyta edukacinė veikla. Pradėtas organizuoti renginių ciklas „Susitikimai“. Dalyvauta akcijose „Mokomės dalintis“, „Darom 2011“, prisijungta prie pilietinės iniciatyvos „Žinia Tėvynei“. Puikiai įvertinta Centro svetainė. Ji geriausių Lietuvos mokyklų svetainių dvidešimtuke. Organizuotas  Lietuvos suaugusiųjų švietimo įstaigų mokinių 2010 m. konkursas „Mano mokymosi istorija“, išleista knyga.

2011-2012 m. m. mokėsi 175 mokiniai, dirbo 41 mokytojas. Tęsiamas renginių ciklas „Susitikimai“, ilgalaikiai tarptautiniai projektai. Organizuota respublikinė suaugusiųjų mokymo įstaigų mokinių konferencija „Pamąstymai ir įžvalgos: istorijoje, literatūroje, kultūroje“. Plėtėsi pažintinių kelionių maršrutai, dalyvauta edukacinėje programoje juodosios keramikos galerijoje-dirbtuvėse „Molio laumė“, projekte „Tyrėjų naktis“. Sėkmingai dalyvauta respublikiniame konkurse „Tavo žvilgsnis“. Pradėta veikla respublikiniame „Kūrybinių partnerysčių“ projekte, gegužės 10 d. pirmą kartą paminėta Judėjimo sveikatos labui diena.

2012-2013 m. m. mokėsi 258 mokiniai, dirbo 36 mokytojai. Vykdytas projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“: organizuoti 7 susitikimai su žymiais kultūros ir meno žmonėmis. Tęsiamos edukacinės išvykos, aplankytas Energetikos ir technikos muziejus, dalyvauta edukacinėje programoje „Fotografija: pasaulis degtukų dėžutėje“. Pradėtas projektas „Ugdymas karjerai“. Tęsiami tarptautiniai projektai. Ugdymo plėtotės centre pristatyta mokyklos praktinė-metodinė patirtis: „Inovatyvių mokymo metodų taikymas dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymui“, „Kultūrinės kompetencijos plėtotė neformaliajame švietime“, „Projektinė veikla bendruomeninėje erdvėje“. Dalyvauta respublikiniame konkurse „Tavo žvilgsnis“(3 vertėjai iš rusų k. tapo laureatais). Tęsiamos Europos kalbų dienos paminėjimo, Adventinės popietės organizavimo tradicijos.

2013 m. kovo 29 d. Kėdainių savivaldybės tarybos sprendimu reorganizuota prijungimo būdu Kėdainių jaunimo mokykla ir Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kėdainių jaunimo mokyklos ir Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimo sąlygų aprašo“). Mokykla pavadinta Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. Joje pradėjo veikti trys skyriai: suaugusiųjų, jaunimo ir neformalaus švietimo. Jaunimo ir neformalųjį skyrius sudaro buvusi Jaunimo mokykla, kurios tikslas – sugrąžinti jaunuolius į švietimo sistemą. Mokiniai orientuojami suvokti savo poreikius, interesus ir gebėjimus, skatinami įgyti pagrindinės mokyklos teikiamą išsilavinimą. Mokiniams padedama įgyti ikiprofesinio rengimo pagrindus. Sudarytos informatikos, kirpėjų, jaunųjų slaugytojų ligonių slaugymui, vairavimo mokymo B kategorijai įgyti, dizaino, muzikinės scenos veiksmo, garso įrašų, šiuolaikinių šokių, sveikatos ir sporto studijos. Šioje veikloje vaikai ir jaunimas prasmingai leidžia laisvalaikį, įgyja naujų žinių, ugdo socialines kompetencijas ir įgūdžius, formuoja polinkius ir interesus tolesniam mokymuisi ir profesiniam pasirinkimui.