Vizija ir misija

Vizija 
 
Patraukli, atvira, kūrybinga, atsakinga, moderni, sėkmingai ir veiksmingai dirbanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas įstaiga. 
 
Misija 
 
Švietimo įstaiga, 
- teikianti kokybiškas švietimo paslaugas pagal pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas, 
- ugdanti dorinę, socialinę, tautinę ir pilietinę brandą, 
- tenkinanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, 
- padedanti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį ir technologinį raštingumą, papildomų kompetencijų, tobulinti kvalifikaciją, 
- besimokanti, sudaranti galimybes ir sąlygas asmeniui tobulėti mokantis visą gyvenimą.