Ugdymo proceso organizavimas

1. Ugdymo proceso pradžia ir pabaiga:

 

 

Klasė

Ugdymo proceso

 

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

8 klasė

2020-09-01

2021-06-22

185 ugdymo dienos

9-10 klasės

2020-09-01

2021-06-22

185 ugdymo dienos

2. Jaunimo skyrius dirba:

– kiekvieną dieną;

3. Vykdant pagrindinio ugdymo programą, Jaunimo skyrius dirba pusmečiais:

I pusmetis:   2020-09-01 – 2021-01-22
II pusmetis:  2021-01-25 – 2021-06-22

4. Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2020-10-26

2020-10-30

2020-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

2021-01-06

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

2021-02-22

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

2021-04-12

5. Pamokų laikas:

1 pamoka

8.30 – 9.15

2 pamoka

9.25 – 10.10

3 pamoka

10.20 – 11.05

4 pamoka

11.25 – 12.20

5 pamoka

12.30 – 13.15

6 pamoka

13.25 – 14.10

7 pamoka

14.15 – 15.00

6. Centro veikla esant ekstremalioms situacijoms:

6.1. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai Jaunimo skyriaus mokiniai į Centrą gali neiti. Ugdymo procesas, atvykusiems į Centrą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į Centrą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama Centro internetinėje svetainėje ir / ar elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

6.2. Paskelbus ekstremaliąją padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, dėl ugdymo proceso koregavimo sprendimą priima Centro vadovas. Apie priimtus sprendimus Centro vadovas informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.