Priėmimas

Į Neformaliojo vaikų švietimo skyrių  Centro direktoriaus įsakymu priimami pageidaujantys mokytis visų rajono ugdymo įstaigų vaikai ir jaunuoliai.

Pateikiami dokumentai:

1. Nustatytos formos prašymas.

2. Mokymo sutartis, kurioje nurodytos visos ugdymo organizavimo sąlygos.

3. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis:

3.1. Forma Nr. 1  skirta mokiniui, neturinčiam 14 m.

3.2.  Forma Nr. 2(skirta  mokiniui, turinčiam 14 ir daugiau metų.

3.3. Tėvai (globėjai) pildo dokumentus, jei jų vaikas neturi 14 m.

3.4. Mokinys, turintis 14 m., gali  pats pildyti dokumentus esant tėvų sutikimui.