Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė - Jolanta Pupkevičienė, Jaunimo skyriaus vedėja, vyresnioji socialinė pedagogė.
Sekretorė – Inta Karbočienė, geografijos mokytoja metodininkė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.

Nariai: 
Laura Paulauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja, 6-7a, 9a, 10a klasių auklėtoja,
Jolanta Jakienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja, 8a, 8b klasių auklėtoja,
Vilima Jucevičiūtė, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja,
Jolita Kšenavičienė, vyresnioji specialioji pedagogė.

Centro vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį ir krizių valdymo priemonių organizavimo darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:
Individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus,  atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes.
Vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, visuomet yra atsižvelgiama.
Vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių.
Bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba.
Nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių.
Konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.