2017 m.

JAUNIMO SKYRIAUS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

1. „KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS“.Projekto vadovas: Vilma Pilkienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė.
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam ir pozityviam vasaros laisvalaikio užimtumui, ugdant dvasines, kūrybines  mokinių galias.

Veikla/rezultatai:
- vasaros stovykla;
- mokymasis pasidalinti ir išklausyti, pasitikėjimo savimi, žinių bei kūrybinių gebėjimų, komandinio darbo įgūdžių ugdymas;
- meninė saviraiška, kūrybinės dirbtuvės, filmo kūrimas ir pristatymas.

SUAUGUSIŲJŲ SKYRIAUS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

1. ERASMUS+ programos Lenkijos suaugusiųjų švietėjų koordinuojamo projekto „AUKŠTA SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOKYBĖ – PASIDALIJIMAS PATIRTIMI“ partneriai. Vadovas: Asta Gavrilčikė. Finansavimas – Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto tikslas– perteikti žinias ir pasidalinti gerąja patirtimi apie besimokančiųjų suaugusiųjų motyvaciją, mokymąsi visą gyvenimą, suaugusiųjų švietimo sistemas, jų vertinimą ir švietimo sistemos kokybės gerinimą, suaugusiųjų švietimo patrauklumą.

Veikla/rezultatai:
- Dalinimasis patirtimi, išleista knygelė, kurioje pateikiamas įrankių  rinkinys, padėsiantis nustatyti suaugusiųjų švietimo poreikius, ir inovatyvių neformaliojo suaugusiųjų mokymosi dalykų sąrašas.
- Sukurtas ir naudojamas interneto puslapis (http://www.highqualityproject.eu/) bei socialinio tinklo „Facebook“ programa (https://www.facebook.com/Highqualityprojectofadulteducation/).
- Užmegzti glaudūs ryšiai tarp partnerių iš Italijos, Švedijos, Vokietijos ir Lenkijos bei Lietuvos, aptartos galimybės bendroms ateities veikloms.

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

1. „ERDVĖ BE SIENŲ“.Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projekto tikslas – didinti socialinės rizikos jaunimo grupių integraciją bendruomenėje, skatinant bendradarbiavimą, stiprinant motyvaciją ir įgalinant veikti įvairiapusiškoje aplinkoje.

Veikla/rezultatai:
- Komandos formavimo renginiai, jaunimo lyderių – savanorių rengimo užsiėmimai, komandos narių pasitarimai veiklos įgyvendinimo klausimais, sportinės varžytuvės, mankštos kiekvienai dienai užsiėmimai, aktyvaus poilsio renginiai, gyvenimo įgūdžių ugdymas.
- Medžio drožybos užsiėmimai, informaciniai renginiai „Pasimatuok profesiją“, susitikimai Darbo biržoje, profesinio mokymo pristatymas.
- Individualios psichologinės konsultacijos AJE dalyviams, dalyvių šeimos narių ir draugų konsultacijos.
- Kontaktiniai ir pažintiniai projekto partnerių susitikimai, patirties sklaidos renginiai, viešinimo priemonių kūrimas/gamyba, informacijos žiniasklaidai ir internetui parengimas, viešinimo priemonių pristatymas, platinimas, veiklos vertinimas.


2.„ATVIRA JAUNIMO ERDVĖ PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMUI IR SMURTO/PATYČIŲ PREVENCIJAI“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė.
Projekto tikslas – stiprinti jaunimo psichikos sveikatą, skatinant su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių bei elgesio formavimąsi.

Veikla/rezultatai:
- Psichikos sveikatos stiprinimo/ smurto ir patyčių prevencijos užsiėmimai, organizuojami tuo laiku, kai ugdymo įstaigose veikla nebevyksta (vakarais, savaitgaliais).
- Natūralių atsipalaidavimo ir streso valdymo technikų pratybos; pozityviosios psichologijos grupinės ir individualios konsultacijos, atsižvelgiant į dalyvių poreikius.
- Pozityviosios psichologijos grupinės ir individualios konsultacijos, atsižvelgiant į dalyvių poreikius.

3. „PATS KURIU SAVO KELIĄ“. Projekto vadovas: Ramunė Usė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė.
Projekto tikslas – plėtoti AJE lankytojų socialines kompetencijas, sudarant sąlygas savirealizacijai ugdyti sąmoningas asmenybes, gebančias atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas.

Veikla/rezultatai:
- Sportinės varžytuvės įtraukiant kitų AJE lankytojus, savanorius, kūrybinės dirbtuvės (taikant taikomosios – dekoratyvinės dailės formas), kulinariniai vakarai (į maisto ruošimą įtraukiant AJE lankytojų draugus ir/ar šeimos narius).
- Savitarpio  pagalbos grupės užsiėmimai, psichologinės konsultacijos.
- AJE savanorių – jaunimo lyderių rengimo mokymai (komandinio darbo, saugaus elgesio, atsakomybės, atvirojo darbo su jaunimo metodų ugdymas).
- Projekto vykdytojų ir partnerių veiklų planavimo, vykdymo priežiūros ir vertinimo veiklos. Jaunimo poreikių tyrimas – apklausa, veiklos ir įsivertinimo pristatymas.

4. „KULTŪRINIO SĄMONINGUMO UGDYMAS KAIP SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė.
Projekto tikslas– suteiktiir (arba) tobulinti suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas,sudarant galimybes suaugusiųjų kūrybiškumo ugdymui(si), pasitelkiant meninę saviraišką, skatinant suaugusiuosius dalyvauti kultūriniame gyvenime.

Veikla/rezultatai:
- Meninės kūrybinės dirbtuvės.
- Edukaciniai užsiėmimai „Renginių organizavimas“, „Bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje“.