2019 m.

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

1. „MES GALIME DAUGIAU“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projektu siekiama didinti atviro darbo su jaunimu kokybę Atvirojoje jaunimo erdvėje, sudarant sąlygas jaunimui dalyvauti poreikius atitinkančioje veikloje ir galimybes į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.

Veikla/rezultatai:

  • Patrauklesnių sąlygų jaunų žmonių, ypač patiriančių atskirtį savo socialinėje aplinkoje, saugiam, įvairiapusiškam laisvalaikio praleidimui ir socialinių įgūdžių ugdymui(si) sudarymas, individualios ir grupinės konsultacijos.
  • Besimokančios AJE komandos kūrimas, kompetencijų didinimas, bendradarbiavimas, patirties sklaida.

2. „ŽALIA ŠVIESA INICIATYVAI“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė.

Projektu siekiama plėtoti Atvirosios jaunimo erdvės veiklą jaunimo iniciatyvų ir partnerystės pagrindu.

Veikla/rezultatai:

  • Skatinama jaunimo iniciatyva, dalyviai įgis idėjos iškėlimo, pristatymo ir įgyvendinimo įgūdžių, bus vykdomas ugdymas karjerai.
  • Didinama tikslinės grupės jaunimo saviraiška per sportinę veiklą, diegiami prevencijos principai, sudaromos galimybės emocinei iškrovai, ugdomi sveikos gyvensenos, socialiniai įgūdžiai, sudarytos galimybės jaunimo grupių socialinei integracijai.

3. „IŠLAISVINTA INICIATYVA – ERDVĖ PILIETIŠKUMUI“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų taryba.

Projektu siekiama įgalinti jaunimą aktyviai veikti savo aplinkoje, naudojantis tarptautine patirtimi kaip pagrindiniu jaunimo motyvacijos veiksniu.

Veikla/rezultatai:

  • 24 projekto dalyviai ir vadovai susitiks 6 dienų vizito metu Kijeve ir sieks įrodyti, kad jauni žmonės gali ir turi būti aktyvūs kurdami savo ir aplinkinių gyvenimus.

4. „MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ IŠŠŪKIS NEFORMALIAJAM SUAUGUSIŲJŲ UGDYMUI“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Nordplus Adult, 2019.

Projektu siekiama susipažinti su IT taikymo būdais neformaliajame suaugusiųjų švietime Latvijoje ir Lietuvoje. Projekto partneris - LV-NGO Ritineitis, Adult Non-formal Education Centre "Azote".

Veikla/rezultatai:

Partnerių institucijų ugdytiniai (20) turės galimybę apsilankyti kitoje institucijoje, stebėti ugdomąjį procesą, pasisemti gerosios patirties ir įgyti įgūdžių, savarankiškai taikyti naujus gebėjimus ir tinkamai reaguoti į naujųjų medijų keliamus iššūkius socialinėje aplinkoje.JAUNIMO SKYRIAUS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

1. „PENKIOS DIENOS UŽ MOKYKLOS SIENOS“. Projekto vadovas: Jolanta Pupkevičienė. Finansavimas – Kėdainių raj. savivaldybė.

Projektu siekiama užimti dalyvius turininga, sveikatingumą skatinančia veikla, tenkinant jų  pažinimo, saviraiškos bei bendravimo poreikius.

Veikla/rezultatai:

  • Mokiniai dalyvavo edukacinėje, pažintinėje, sportinėje, sveikatingumo, prevencinėje veikloje, turiningai leido laisvalaikį.
  • Ugdomos dalyvių pažintinės, sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo, bendravimo, bendradarbiavimo, saviugdos, socialinės – emocinės kompetencijos, socialiniai įgūdžiai.