ES projektai

Projektas „PRAKTINIS PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ GIDAS – GALIMYBĖ TAU“

Projekto vykdytojas – Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

Projekto partneriai – Kėdainių r. vaikų ir jaunimo sveikatos klubas „Sveiki“, IĮ „Medeira“, VšĮ Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims, Kėdainių bendruomenės socialinis centras, Kėdainių pagalbos šeimai centras.

Projekto esmė – Kėdainių miesto darbingų neaktyvių asmenų padėties darbo rinkoje gerinimas. Projekto metu bus parengtos penkios neformaliojo profesinio mokymo programos, kurias baigs 46 dalyviai. Numatomi profesinių įgūdžių įgijimo mokymai paslaugų asmenims, slaugos ir reabilitacijos, vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui, taikomojo meno srityse. Mokymai bus vykdomi Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre mokykline forma, praktinius įgūdžius dalyviai tobulins baigiamojoje praktikoje projekto partnerių organizacijose. Siekiant susieti  praktinį konkrečių sričių profesinį mokymą, pagrerinti reikalingus darbinius įgūdžius ir didinti galimybes integruotis darbo rinkoje, bus suorganizuoti finansinio raštingumo mokymai. Baigus neformaliojo profesinio mokymo programas bus įvertinamos dalyvių įgytos kompetencijos, išduodami kvalifikacijos pažymėjimai. Mokymų metu įgyti profesiniai įgūdžiai, suformuotos savarankiško mokymosi nuostatos įgalins ateityje savarankiškai tobulėti ir ieškoti palankiausių kelių tapti aktyvesniu darbo rinkos dalyviu.

Projekto tikslinė grupė – darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys, neaktyvūs darbingi asmenys iš tikslinės grupės jaunimas (imtinai iki 29 m.).

Projekto tikslas – pagerinti Kėdainių miesto darbingų neaktyvių asmenų padėtį darbo rinkoje, įgyvendinant neformaliojo profesinio mokymo ir verslumo skatinimo iniciatyvas.

Uždaviniai:
1. Sudaryti galimybes tikslinės grupės nariams įgyti profesinius įgūdžius numatytose paslaugų asmenims, slaugos ir reabilitacijos, vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui, taikomojo meno srityse.
2. Susieti praktinį konkrečių sričių profesinį mokymą su verslumo skatinimu, suorganizuojant finansinio raštingumo mokymus.

Numatoma, kad įgyvendintos projekto veiklos pagerins tikslinės grupės asmenų padėtį darbo rinkoje, apie 10 proc. dalyvių susiras darbą arba imsis savo verslo, o parengtos neformaliojo profesinio mokymo programos, įsigytos priemonės ir įranga sudarys galimybę įgyti profesinių įgūdžių Kėdainių miesto gyventojams pasibaigus projekto finansavimui.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. birželio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto vertė – 77 065,00 Eur, iš jų Kėdainių rajono savivaldybės lėšos – 6 165,20 Eur.

Kontaktinis asmuo: Jūratė Vaitonienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro skyriaus vedėja,  tel. 8 645 32760, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Projektas „DRAUGIŠKA SENJORAMS BENDRUOMENĖ“

Projekto vykdytojas – Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

Projekto partneriai – Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas, Kėdainių miesto brandaus amžiaus žmonių klubas „Rudenėlis“, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras.

Projekto esmė – senyvo amžiaus žmonių, gyvenančių Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, integracijos į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą didinimas. Idėjos įgyvendinimas remiasi sisteminiu požiūriu: nauja kokybė kuriama – įtrauktis didinama apjungiant susijusias sritis: senjorų socialinių įgūdžių tobulinimą, kūrybiškumo, bendravimo, bendradarbiavimo, kultūrinio dialogo bei savitarpio pagalbos ir savanorystės skatinimą. Bus sudarytos galimybės senjorų įvairiapusiškam užimtumui, saviraiškai ir praktiškai įgyvendinta aktyvaus senėjimo idėja, stiprinant socialinius ryšius, suteikiant laikmečio poreikius atitinkančias žinias ir lavinant naudojimosi moderniomis technologijomis įgūdžius, padedant kuo ilgiau išsaugoti sveikatą ir darbingumą, atstatant poreikį būti reikalingais ir pritaikant asmeninę patirtį savanoriškoje veikloje su kitomis socialinę atskirtį patiriančioms grupėms. Projekto inovatyvumą sudaro tai, kad visos numatytos veiklos ir priemonės padės pagrindus ir sudarys galimybes pradėti teikti Kėdainiuose dienos užimtumo paslaugas  brandaus amžiaus asmenims.

Projekto tikslas – padidinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvenančių senyvo amžiaus žmonių ir pabėgėlių integraciją į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą ir mažinti jų socialinę atskirtį.

Uždaviniai:
1.  Didinti senyvo amžiaus žmonių ir kitų atskirtį patiriančių grupių (įskaitant pabėgėlius) socialinius įgūdžius, laisvalaikio užimtumą ir tarpkultūrinį dialogą.
2.  Skatinti, įgalinti ir įtraukti  senyvo amžiaus žmones į savanorišką veiklą bendruomenėje.
3.  Skatinti tikslinės grupės asmenų bendruomeniškumą, vykdyti informacijos sklaidą bendruomenėje.

Projekto veikloje dalyvaus 100 dalyvių, o 20 naujų narių, socialinę atskirtį patiriančių senjorų, bus įtraukta į bendradarbiaujančių NVO veiklą, tokiu būdu sumažės jų socialinė atskirtis.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto vertė – 40 500,00 Eur, iš jų Kėdainių rajono savivaldybės lėšos – 3 240,00 Eur.

Kontaktinis asmuo: Jūratė Vaitonienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro skyriaus vedėja,  tel. 8 645 32760, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Projektas „JAUNIMO ERDVĖ BE STANDARTŲ“

Projekto vykdytojas – Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

Projekto partneriai – Kėdainių r. vaikų ir jaunimo sveikatos klubas „Sveiki“, Lietuvos šaulių sąjunga.

Projekto esmė – atviros ir saugios neformalios erdvės jaunimui kūrimas, taikant nestandartinius sprendimus, veikloje naudojant pozityviosios socializacijos ir patirtinio mokymosi metodus. Projektu siekiama didinti  kultūrinį ir visuomeninį socialinę atskirtį patiriančio rizikos grupių jaunimo (14-29 m.) veiklumą, organizuojant kūrybiškumą skatinančias, netradicines sociokultūrines ir socialinius įgūdžius ugdančias užimtumo veiklas. Projekto idėja apima rekreacijos, fizinio aktyvumo, meninės saviraiškos, kultūros, komandos formavimo, bendravimo, bendradarbiavimo ir pilietiškumo ugdymo sritis. Svarbus dėmesys skiriamas savanorystės skatinimui, savanorių parengimui ir savanoriškos veiklos organizavimui. Tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantis jaunimas nuo 14-29 metų ir jų šeimos nariai.

Projekto tikslas – padidinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvenančio, socialinę atskirtį patiriančio rizikos grupių jaunimo  (14-29 m.) užimtumą, kultūrinį ir visuomeninį veiklumą ir integraciją bendruomenėje.

Uždaviniai:
1.  Sudaryti patrauklias sąlygas TG jaunų žmonių,  patiriančių atskirtį savo socialinėje aplinkoje, saugiam, įvairiapusiškam laisvalaikio praleidimui ir socialinių įgūdžių ugdymui(si).
2.  Inicijuoti ir skatinti socialinę atskirtį patiriančių jaunimo grupių integraciją, bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi.
3.  Skatinti tikslinės grupės asmenų bendruomeniškumą.

Veikloje dalyvaus 150 socialinę atskirtį patiriančių jaunų žmonių, numatoma įtraukti 10 dalyvių iš tikslinės grupės ,,socialinės rizikos vaikai“.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto vertė – 52 900,00 Eur, iš jų Kėdainių rajono savivaldybės lėšos – 4 232,00 Eur.

Kontaktinis asmuo: Jūratė Vaitonienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro skyriaus vedėja,  tel. 8 645 32760, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.