Ugdymo proceso organizavimas

  1. Ugdymo proceso pradžia ir pabaiga:

 

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

6-8, gimnazijos I-III

2020-09-01

2021-06-22

185 ugdymo dienos

gimnazijos IV

2020-09-01

2021-05-21

163 ugdymo dienos

2. Suaugusiųjų skyrius dirba:

-   kasdienės klasės – kiekvieną dieną;

-   neakivaizdinės klasės – kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį.

3. Vykdant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, Suaugusiųjų skyrius dirba pusmečiais:

I pusmetis:   2020-09-01 – 2021-01-22
II pusmetis:  2021-01-25 – 2021-06-22 (6-8 klasių, I-III gimnazijos klasių mokiniams)
                     2021-01-25 – 2021-05-21 (IV gimnazijos klasių mokiniams)

4. Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2020-10-26

2020-10-30

2020-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

2021-01-06

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

2021-02-22

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

2021-04-12

5. Grupinių konsultacijų laikas:

1

15.00–15.45

2

15.50–16.35

3

16.40–17.25

4

17.30–18.15

5

18.20–19.05

6

19.10–19.55

7

20.00–20.45

6. Centro veikla esant ekstremalioms situacijoms:

6.1. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai Suaugusiųjų skyriaus mokiniai į Centrą gali neiti. Ugdymo procesas, atvykusiems į Centrą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į Centrą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama Centro internetinėje svetainėje ir / ar elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

6.2.Paskelbus ekstremaliąją padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, dėl ugdymo proceso koregavimo sprendimą priima Centro vadovas. Apie priimtus sprendimus Centro vadovas informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.